Anmälan Basutbildning i ICDP hösten 2024 i Stockholm

Anmälan Basutbildning i ICDP hösten 2024 i Stockholm

När

16 september 2024 - 17 september 2024    
09:00 - 16:00

Bokningar

7 900,00kr
Boka nu

Var

Ersta Konferens
Ersta gatan 1K, Stockholm

Event Type

Karta Otillgänglig

Plats: Ersta Konferens i Stockholm

Datum: 16-17/9 samt 16-17/10 på Ersta

Tid: kl 09.00 – 16.00

Kursavgift

Kursavgift 7900 kr exkl moms.

I priset ingår fm och em fika vid de kurstillfällen som är på Ersta. Övriga kostnader som böcker, lunch, resa och logi  bekostas och ordnas av deltagarna.

Utbildare

Veronica Kindbom

Kurslitteratur

Bergman, P. (2018). Dialog och Demokrati – Vägledande samspel i ett

samhälleligt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Stockholm: ICDP Förlag.

Hundeide, K. (2009). Vägledande Samspel i praktiken:

Genomförande av ICDP-programmet. Stockholm: ICDP Förlag.

Ryen, M. Wendel C (2022). Praktisk tillämpning av barnkonventionen. Stockholm: ICDP Förlag.

Wallroth, P. (2010). Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval förlag.

Basutbildning – nivå 1

Basutbildningen presenterar programmets innehåll, dess filosofi och teoretiska grund. Utbildningen omfattar minst 24 timmar, som kan vara hela, halva dagar eller några timmar som fördelas över längre tid. Under utbildningen är deltagarnas praktik och egna erfarenheter en viktig del.

Mål

Programmet Vägledande samspel ICDP är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse. ICDP programmet är uppbyggt kring åtta samspelsteman fördelade på tre dialoger. Dessa teman baseras på forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för barns utveckling. Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna skall inspireras att utveckla och uppmärksamma det positiva samspelet mellan barn och vuxna, barn sinsemellan och mellan vuxna. För att uppnå detta mål innehåller denna del av utbildningen följande:

 • Programmets åtta teman för gott samspel mellan omsorgsgivare och barn
 • Betydelsen av en positiv (om)formulering av barnet
 • Programmets sju principer för ökad lyhördhet i relation till omsorgsgivare
 • Programmets ursprung och spridning
 • Programmets förutsättningar och tillämpningsområden
 • Programmets förankring i FN:s konvention om barns rättigheter
 • Programmets teoretiska förankring i; Anknytningsteori (Bowlby, Ainsworth m.fl), Modern utvecklingspsykologi (Stern, Trewarten m.fl), Förmedlad inlärning (Vygotskij, Feuerstein m.fl) och Affektteori (Tomkins m.fl.)

Utbildningens innehåll och arbetsformer

I programmet används de dagliga samspelssituationerna för att utveckla de vuxnas lyhördhet och känslighet för barns behov. Under basutbildningen är deltagarnas egen aktivitet en viktig del i utbildningen.  Deltagarna kommer därför att:

 • Göra en videoupptagning med sig själva och ett barn eller vuxen i en samspelssituation
 • Diskutera kurslitteraturen
 • Söka och ge exempel på samspelsteman i den egna vardagen
 • Genomföra praktiska övningar utifrån programmet
 • Gemensamt reflektera omkring olika känslouttryck och stämningar på fotografier, i rollspel och berättelser
 • Diskutera aktuella frågor om omsorg och dess kulturella variationer
 • Skriva en kortare sammanställning om sin egen uppfattning av programmet och hur det kan användas på den egna arbetsplatsen eller den egna livssituationen

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

 • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
 • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
 • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

 • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Det kan bli möjligt att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle i mån av plats. För att täcka merkostnaden kommer dock en halv kursavgift debiteras.
 • Det är obligatorisk närvaro vid alla kursdagar. Om kursdeltagare blir sjuk behöver vissa kompletterande uppgifter behöva genomföras av deltagaren, vilka tas fram av kursledaren. För att få kursbevis krävs minst 75 % närvaro.

Vid frågor kontakta: Veronica Kindbom veronica@icdp.se

Bokningar

Biljetter

7 900,00kr

Registreringsinformation

Booking Summary

1
x Standardbiljett
7 900,00kr
Totalpris
7 900,00kr