Stiftelsen ICDP Sweden

  • Programmet Vägledande samspel ägs av stiftelsen ICDP International. I Sverige drivs programmet av Stiftelsen ICDP Sweden som är en religöst och politiskt obunden stiftelse. Stiftelsen ICDP Sweden har ett avtal med ICDP International som reglerar rättigheter och skyldigheter. Programmet Vägledande samspel är varumärkesskyddat och registrerat vid patent – och registreringsverket sedan 2008.
  • Sedan år 2009 äger stiftelsen ICDP Sweden ett helägt dotterbolag ICDP AB.
  • ICDP AB hanterar bokförsäljning, löner och utbildningsverksamhet.
  • ICDP AB har samma ledamöter i bolagsstyrelsen som i styrelsen för stiftelsen ICDP Sweden.
  • Stiftelsen ICDP Sweden är registrerad hos länstyrelsen, Stockholms län sedan år 2000. Instiftare är familjerna Bergnerh, Waldau Bergman samt  Edenhammar.

Stadgar för stiftelsen International Child Development Programmes (ICDP) Sweden:

  • ”Stiftelsens ändamål är att introducera ICDP i Sverige samt verka för spridning och vidareutveckling av programmen.  Stiftelsen kommer att arrangera utbildningar, konferenser och seminarier.  Böcker, skrifter, videofilmer och informationsmaterial kommer att framställas och säljas.”
  • ”Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och fyra ledamöter. Det ankommer på styrelsen att tillse att ledamöter utses för varje ny mandatperiod. Mandatperioden löper på två år.”