Vägledarutbildning med start hösten 2024

Vägledarutbildning med start hösten 2024

När

26 september 2024    
09:00 - 16:00

Bokningar

7 900,00kr
Boka nu

Var

Ersta konferens & hotell
Erstagatan 1K, Stockholm, 116 28

Event Type

Karta Otillgänglig

Utbildningen omfattar minst 24 timmar och ger en teoretisk och praktisk fördjupning i Programmet Vägledande samspel ICDP. Utbildningen leder till att du blir diplomerad Vägledare i programmet.

Om utbildningen inte får fler än 10 deltagare kan den komma att ställas in. Alternativt ha en eller två utbildningsdagar digitalt.

Mål

I utbildningen fördjupar och utvecklar deltagarna sina kunskaper och sin förmåga att förmedla och vägleda grupper utifrån programmets sju principer för ökad lyhördhet. Målet är att bidra till en ökad omsorgskvalitet för barn och andra i behov av omsorg i enlighet med konventionen om mänskliga rättigheter, då speciellt barnkonventionen. Deltagarna ska utveckla sin förmåga att:

 • Skapa god kontakt med föräldrar och andra omsorgsgivare
 • Förmedla en positiv bild av barn och vuxnas egenskaper och förmåga
 • Stödja och uppmuntra omsorgsgivares lyhördhet och initiativ
 • Aktivera omsorgsgivare i förhållande till Programmet Vägledande samspel ICDP: s åtta samspelsteman och tre dialoger.
 • Uppmuntra och bekräfta positiva sidor hos omsorgsgivarens nuvarande tillämpning
 • Stödja och vägleda omsorgsgivare att verbalisera och medvetandegöra sitt samspel
 • Vägleda föräldrar och/eller andra omsorgsgivare i grupp
 • Tillägna sig en personlig förmedlingsform av programmet
 • Uppmärksamma och förmedla respekt för kulturella olikheter

Utbildningens innehåll och arbetsformer

För att godkännas i utbildningen till diplomerad Vägledare i Programmet Vägledande samspel ICDP behöver deltagarna fullfölja följande arbetsmoment:

 • Vägleda en grupp av omsorgsgivare (arbetsgrupp, föräldragrupp eller dylikt) på minst 4 personer vid 6-8 tillfällen utifrån de sju principerna för ökad lyhördhet
 • Föra kontinuerliga dagboksanteckningar (loggbok) över arbetet med gruppen
 • Uppmärksamma och diskutera egna och andras samspelserfarenheter
 • Illustrera dessa och andra övningar genom berättelser, rollspel eller video
 • Praktisera empatiövningar och omformuleringar
 • Uppmärksamma och diskutera kulturella olikheter i närmiljön
 • Skriva en sammanfattande rapport med personliga reflektioner om;
  a) arbetet med att vägleda en grupp,
  b) erfarenheter av övningar och utbildningsmoment
  c) personlig utveckling/fördjupning under utbildningen 

Plats:

Ersta hotell- och konferens i Stockholm

Utbildningsdatum:

2024-09-26

2024-10-24

2024-11-14

2025-01-23

Klockan 9.00 – 16.00 alla dagar

Kursavgift

Pris 7900 kr ex. moms.

I priset ingår fm och em fika. Övriga kostnader som böcker, lunch, resa och logi  bekostas och ordnas av deltagarna.

Utbildningskrav:

Genomgången Basutbildning.

Utbildare:

Caroline Wendel

E-post: caroline@icdp.se

Kurslitteratur

Förutom Vägledande samspel i praktiken (sid 72 och framåt) samt Dialog och demokrati, från Basutbildningen, ska följande litteratur läsas:

Edenhammar, K. (2015). Berättelser – Femton år med Programmet Vägledande samspel/ICDP i Sverige. Stockholm: ICDP Förlag.

Hundeide, Karsten. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. Studentlitteratur: Lund.

Ryen, M. Wendel C (2022). Praktisk tillämpning av barnkonventionen. Stockholm: ICDP Förlag.

Något av följande 4 alternativ:

Alternativ 1. Jakobsson Lundin, J (2019). Samspelets psykologi i förskolan. Lärarförlaget.

Alternativ 2. Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal.  Sanoma Utbildning.

Alternativ 3. Lyberg, E. (2021). Anknytning och samspel i barnhälsovården. Gothia Kompetens AB.

Alternativ 4. Bath. H, Seita. J. (2019). De tre pelarna i traumamedveten omsorg – att skapa en läkande miljö “de övriga 23 timmarna”. Studentlitteratur AB.

Valfritt häfte beroende på målgrupp:

 • Vägledningshäfte för blivande föräldrar
 • Vägledningshäfte 0-11 eller 13-18 år
 • Vägledningshäfte familjehemsföräldrar
 • Vägledningshäfte för arbete med mellanstadieelever
 • Vägledningshäfte för arbete med förskolebarn
 • Empatiskt ledarskap – Vägledning för ledare

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

 • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
 • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
 • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

 • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
 • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå tre.

Bokningar

Biljetter

7 900,00kr

Registreringsinformation

Booking Summary

1
x Standardbiljett
7 900,00kr
Totalpris
7 900,00kr