Vägledande Samspel ICDP som verktyg i förskolans kvalitetsarbete

Ann-Sofie Lindgren har undersökt förskolechefers och pedagogers uppfattning av implementeringen av Vägledande samspel/ICDP programmet i förskolans pedagogiska vardagsarbete.  Studiens resultat visar att förskolechefer och pedagoger upplever Vägledande samspel som ett verktyg med vilket det går att utveckla förskolans verksamhet, pedagogernas professionalitet och samspelskvalitén med barnen.

Vägledande samspel ICDP i förskolans kvalitetsarbete