Programmet Vägledande samspel/ICDP, ett relationsorienterat och empatibaserat program.

ICDP-International Child Development Programme är ett enkelt, samhällsorienterat program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg.

Programmet är hälsofrämjande, förebyggande och “communitybaserat” eller “samhällsinriktat”. Programmet är således inte i första hand inriktat på barn med problem, exempelvis inom psykiatrisk verksamhet. Programmet är först och främst utarbetat för sådana som har omsorg om barn, antingen de är föräldrar eller omsorgspersoner inom olika verksamheter. Programmet tillämpas inom exempelvis som barnhälsovård, förskola, skola, socialtjänst, behandling och äldreomsorg. Vägledande samspel är grundat i den senaste tidens kunskap och forskning omkring barns och vuxnas hälsofrämjande utveckling.

De som väljer att utbilda sig i programmet kan vara förskollärare, lärare, sjuksköterskor, psykologer, specialpedagoger eller personal inom socialtjänsten. Det är en kombinerad teoretisk och praktisk utbildning som kvalificerar deltagarna till att leda grupper av omsorgsgivare när programmet skall börja användas i praktiken.

Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett sätt att förverkliga humanistiska strävanden såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter, då framförallt konventionen om barnets rättigheter. International Child Development Programme är ett internationellt nätverk som arbetar för att förbättra barns villkor världen över. Programmet Vägledande samspel ägs av ICDP International.

I Sverige drivs programmet av ICDP Sweden som är en religiöst och politiskt obunden stiftelse. Stiftelsen erbjuder föräldrastöd och utbildningar för professionella omsorgsgivare i mödra- och barnhälsovård, förskola, skola samt socialtjänst. Programmet finns nu även utvecklat för äldreomsorgens personal.