På vilket sätt kan jag som ledare ha användning av Vägledande samspel ICDP?

Alla vet vi att ledarskapet i en organisation är av avgörande betydelse. På det sätt ledaren ger feedback, styr mot mål med omsorg om personal och verksamhetens resurser och processer skapar resultat. När en verksamhet implementerat Vägledande samspel ICDP är det mycket verksamt när ledaren också förstår och använder sig av temana och dialogerna i sitt arbete, exempelvis i utvecklingsarbete och medarbetarsamtal. Programmet är också ett konkret sätt att förverkliga barnkonventionen praktiskt i vardagen.

Det går att beställa en riktad utbildning för ledare. Ett exempel är Finspångs kommun som utbildade alla sina rektorer inom förskolan. Läs mer här

Ledare som är utbildade i ICDP finns inom förskola/skola, socialtjänst, behandlingsverksamhet, föräldrastöd, MVC, BVC, äldreomsorg och SFI

 

ICDP har sitt ursprung från ett internationellt samarbete under början av 1980 talet som hade som mål att öka omsorgskvalitén hos föräldrar. De två norska professorerna Karsten Hundeide och Henning Rye skapade utifrån detta samarbete 1992 stiftelsen ICDP (International Child Development Programmes) i Norge. I början var ICDP mer riktat mot biståndsprojekt och flera projekt genomfördes både i Afrika och i Rumänien. En av de första filmerna som beskriver programmet på den tiden är Pillars of psychosocial care.

I slutet av 1990-talet togs programmet till Sverige och 2000 instiftade Sveriges första ordförande Karin Edenhammar tillsammans med framförallt Paul Bergman och Annelie Waldau Bergman Stiftelsen ICDP Sweden. Karin hade genom sitt arbete på Rädda Barnen kommit i kontakt med Karsten och Henning. Den första ICDP utbildningen hölls i Stockholm 1998 och den första boken på svenska, Vägledande samspel: handbok till ICDP-International Child Development Programmes, kom ut 2001, skriven av Karsten Hundeide, professor i psykologi vid Universitetet i Oslo. Sedan 2021 är Veronica Kindbom ordförande i Stiftelsen ICDP Sweden. Paul Bergman har utvecklat mycket av det som idag är kärnmaterialet i Sverige.  Redan från början var en grund i programmet mänskliga rättigheter och då framförallt barnets rättigheter. Det var de vuxna som skulle öka sin lyhördhet och förstå barnet, inte tvärtom. Programmet är ett konkret sätt att förverkliga barnkonventionen praktiskt i vardagen.

I Sverige har fokus inte legat på bistånd utan på att sprida programmet till omsorgsgivare, till en början de som gav omsorg till barn, men numera är programmet utvecklat också för behandling, förskola, skola, socialtjänst, ledarskap och äldreomsorg. Programmet används som ett sätt att utveckla och bibehålla ett etiskt förhållningssätt och stötta demokratiska processer.  “ICDP bygger på idén att människan av naturen är social och det innebär också att vi, som människor, är särskilt sårbara i våra sociala relationer eftersom det är området för vårt lidande och vår lycka. Så när vi är berövade normal mänsklig kontakt, finns det lidande och förlust, som vi kan se i institutionaliserade barn. Det är där ICDP kommer in för att återställa och återuppväcka normal, mänsklig, omsorgsfull interaktion.  Detta gäller inte endast vård av spädbarn och småbarn, det gäller på alla nivåer i livet från spädbarn till ungdomar, vuxna och äldre – alla lever i relationer med varandra, och kvaliteten på dessa relationer avgör hur vi mår, kan hantera livet och utvecklas. Därför är ICDP i princip tillämplig på alla dessa nivåer.” Professor Karsten Hundeide 2009

I Sverige har stiftelsen organiserat så att programmet ska vara community based. Det vill säga att det ska komma så många människor som möjligt till del och nå så många barn som möjligt. Det görs genom att stiftelsen har släppt på utbildningsrätten. Det betyder att när en organisation låtit utbilda någon till handledare/utbildare i ICDP får denne inom sin egen organisation fortsätta att utbilda utan att betala något till stiftelsen. I de flesta andra länder är det några få utbildare som tar betalt för att utbilda i landet och de som utbildas kan endast bli vägledare och ha vägledningsgrupper. Att stiftelsen i Sverige valt denna väg gör att vi 2020 har utbildat fler än 250 utbildare och är över 2500 vägledare i Sverige!

ICDP finns också internationellt. Läs mer på ICDP internationals sida här

Programmet Vägledande samspel strävar till att främja gemenskap, utveckling och medkänsla med andra människor för att därmed motverka ensamhet, utanförskap, stigmatisering, fientlighet och alla de känslor som följer i marginaliseringens spår. Programmet är på detta sätt hälsofrämjande då ”målet är att ge stöd till föräldrar och andra omsorgspersoner i utvecklingen av en så trygg och meningsfull interaktion som det bara är möjligt – med utgångspunkt från vardaglig omsorg och utvecklingsfrämjande aktiviteter” (Rye, 2009, s. 207). Detta gäller i alla verksamheter där barn är involverade, såsom MVC, BVC, förskola, skola, behandlingshem och barn- och ungdomspsykiatri. Men programmet har också spridits till verksamheter där andra personer, till exempel äldre, är beroende av vårdpersonalens bemötande för sin livskvalitet

Den teoretiska ramen för Programmet är bred, framförallt då programmet försöker sammanfatta och dra konsekvensen av den forskning som finns inom modern utvecklingspsykologi, sociokulturell psykologi (kulturell psykologi), neuroaffektiv teori. Alla dessa kunskapsfält och deras praktiska konsekvenser i samspelet mellan omsorgsgivare och barn sammanfattas i de tre dialogerna; Den känslomässiga dialogen, den meningsskapande dialogen och den reglerande dialogen. Till dessa dialoger finns också teman som mer praktiskt beskriver hur de praktiseras.

 

Utvärdering
Internationella utvärderingar
2022 Impact evaluation of the Child Grant Parenting Programme in Nepal 

Our results show that providing caregivers with a parenting intervention in addition to social assistance programmes such as the Child Grant can significantly improve a range of children’s and caregivers’ outcomes. With respect to caregivers’ outcomes, we observe that parents became more engaged with their children’s development and early learning between the pre-intervention and post-intervention assessment, but the increase in engagement for caregivers in the intervention group was significantly higher than for the comparison group. We also find a sharp decline in the caregivers’ use of maltreatment and harsh disciplining practices, especially in the intervention group. In addition, we find that a greater proportion of caregivers in the intervention group were making savings and preferred to use their savings for favourable purposes as compared to the proportion of caregivers in the comparison group.

 

Publicerade artiklar Norge
2021  Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

En randomisert kontrollert studie

Målet med studien er å undersøke effekten av standardversjonen av
foreldreveiledningsprogrammet ICDP i Norge. Dette gjøres ved å undersøke
foreldrerapportert endring ved 1) foreldrene, 2) foreldre-barn-relasjonen og 3) barnet.
Gjennom studiens tre problemstillinger undersøker vi effekten av ICDP på tre nivåer:

  1. Fører ICDP til en positiv endring i rollen som foreldre?
  2. Kan ICDP styrke relasjonen mellom foreldre og barn?
  3. Kan ICDP bidra til å bedre barns helserelatert livskvalitet, emosjonelle vansker og
    sosiale fungering?
Universiellt föräldrastöd

I denna studie deltar omsorgsgivare/föräldrar som ej tillhör någon klinisk grupp. 140 omsorgsgivare deltar i ICDP-vägledning och 79 från jämförelsegruppen. Frågeformulär om föräldraskap, psykosocial funktion och barnsvårigheter genomförs före och efter deltagande ICDP-vägledning och med samma tidsintervall i jämförelsegruppen. Resultatet visar att  ICDP gruppen visade positiva förändringar vad gäller attityder till barn, bemötande av barnen, förbättrade föräldrastrategier och mindre påverkan av barnets eventuella svårigheter. Vårdgivare med låga initiala poäng gynnades mest. Jämförelsegruppen visade små eller inga förändringar och en signifikant minskning i vad gäller aktivitet tillsammans med barnen. Resultaten tyder på att omsorgsgivare/föräldrar utan egna kliniska svårigheter eller beteendeproblematik eller andra svårigheter hos barnen har nytta av generellt föräldrastöd baserat på ICDP-programmet.

 

Artikkel minoritet sept 2014

Studien undersöker effekterna av en kulturellt anpassad version av International Child Development Programme (ICDP) med 135 mammor – 29 etniska pakistanska mödrar bosatta i Norge  och en jämförelsegrupp av 105 norska mammor. Alla mödrar fyllde i frågeformulär om föräldraskap och psykosocial hälsa före och efter att ha deltagit i ICDP programmet. Även Djupintervjuer genomfördes med 12 pakistanska mödrar och 8 norska mödrar.  De flesta förändringar över tid var liknande men endast signifikant säkerställda i den norsktalande gruppen. I intervjuerna betonade de pakistanska mödrarna förbättrad kommunikation och reglering samt förbättrad familjeförhållanden och livskvaliteten, medan den norsktalande gruppen berättade om ökad medvetenhet, egenmakt och ett mer positivt fokus i  föräldraskapet.

 

Clucas et al 2014_Mothers and fathers attending the ICDP

I denna studie undersöks om mammor och pappor har lika stor nytta föräldrastöd.  I enkätstudien genomförs en före och efter mätning för 105 mammor och 36 pappor som regelbundet deltog ICDP-programmet. Resultaten visade att mammor och fäder hade skilda på föräldrabeteenden före kursen, men visade liknande förändringar, bland gällande känslomässiga och reglerande aspekter av föräldraskapet samt stöd till autonomi hos barnet. Men bara mödrarna uppfattade en minskning i deras barns svårigheter efter kursen, medan fäderna visade en större ökning av föräldrastöd som antas öka barnets meningsskapande/förståelse och autonomi samt att de uppvisade en minskning av egen oro. ICDP-programmet verkar därför vara ett användbart verktyg för stödja både mammor och pappor i deras föräldraroll.

 

Skar et al 2014_Paradoxical correlates of a facilitative parenting programme in prison

Föräldrastöds-program är sällan en del av fångars rehabilitering, Det finns ej heller några utvärderingar av sådana program. I denna studie undersöks med 25 fängslade pappor med en jämförelsegrupp av 36 fäder före och efter deltagande i ICDP programmet. Även djupintervjuer genomfördes med 20 fängelsgruppen. Innan vägledningen i ICDP-programmet rapporterade fängelsegruppen bättre föräldraförmåga och sämre psykosocial hälsa än jämförelsegruppen. Båda grupperna förbättrades i föräldrastrategier efter vägledningen. Jämförelsegruppen förbättrades också på flera områden, medan fängelsegruppen fick liknande eller sämre resultat.De fängslade fäderna uppgav att de blivit mer medvetna om sin papparoll men upplevde också vägledningen som känslomässigt utmanande. Några av självrapporterna från de fängslade fäderna rörande föräldraförmåga och psykosocial hälsa minskade från ”före” till ”efter” deltagande i ICDP-programmet. Detta pekar på  möjligheten att ICDP kan ha bidragit till att bryta en ”prisonization process”, där identiteten som ”fånge” överskuggar identiteten som förälder genom att de blir mer medvetna om sitt föräldraansvar.

 

Publicerade artiklar Sverige
Vägledande samspel ICDP:s inverkan på skolprestationer 

Syftet med studien var att undersöka om genomförandet av ICDP-programmet var kopplat till bättre skolprestationer för elever på högstadiet (klass 9). Studien, utförd i Sverige, tillämpade pre-postdesign (fyra år) med matchad intervention och kontrollskolor (N = 148). Bedömningarna efter ICDP-interventionen visade att det fanns betydande skillnader i skolprestationer hos niondeklassare mellan interventionsskolan och kontrollskola. Speciellt då en större andel studenter på interventionsskolan (ICDP-skolan) visade förbättringar i skilda ämnen för att uppnå kompetenskraven för gymnasiet. Baserat på resultaten, kan ICDP-programmet betraktas som en viktig insats för att främja elevers lärande genom att främja en positiv relation mellan lärare och elev.

 

Implementering i Umeå

I Umeåregionen sker den sk salutsatsningen, en hälsofrämjande satsningen för barn och ungdomar samt deras föräldrar . Som en del av denna hälsofrämjande satsning har man valt att utbilda all personal inom familjecentralerna och de lokala team som skapats inom Salutsatsningen i Vägledande samspel ICDP. Satsningen utvärderas och de frågeställningar man försöker få svar på är (för att läsa mer klicka här):

  • Hur används stödjande institutionella strukturer, ledningssystem och arbetsformer för lärande vid etablering av ICDP?
  • Hur väl fungerar Salutsatsningens infrastruktur för implementeringen av ICDP?
  • Hur upplevde involverade personal och föräldrar ICDP?
  • Finns det ett samband mellan användandet av ICDP och 1ó-åringarnas hälsa, inkl. psykiska, fysiska och sociala aspekter?

Sammanställning av övriga forskningsprojekt i Sverige
Gyllene ögonblick-Vuxnas upplevelse av möten med barn i förskolan. Examensarbete psykologprogrammet (Anna Rocksén, 2021)

Syftet med denna studie är att få fatt i ögonblickets essens, vilka beståndsdelar varje upplevt Gyllene ögonblick har. Nio personer från förskoleverksamhet i en mellansvensk kommun där ICDP har implementerats, har intervjuats och EPP metoden har använts för att analysera studiens fenomenologiska ansats. Resultatet visar på sju tidsmässigt organiserade komponenter som återfinns i alla intervjuer.

Implementering av ICDP i Surahammar. Utvärderingsrapport, (Lillvist, Fermhammar, 2020)

Det övergripande syftet med undersökningen är att beskriva hur implementeringen av ICDP inom förskoleverksamheter i Surahammars kommun har genomförts, samt beskriva hur förskolepersonalen uppfattar implementeringsprocessen och ICDPs användbarhet i relation till förskolans uppdrag. Avsikten är även att diskutera resultaten i relation till förskolans kvalitet. I utvärderingen har data samlats in med olika datainsamlingsmetoder, såsom enkäter, intervjuer, reflektionsförmågor vid avslutad utbildning samt videoobservationer utifrån programmets dialoger och teman. Den samlade empirin och analyserna i undersökningen visar att pedagogerna själva upplever en ökad kvalitet framförallt utifrån ett förändrat förhållningssätt. I de reflektionstexter som pedagogerna själva skrivit, anger majoriteteten att utbildningen lett till förändringar i hur de bemöter både barn och kollegor och hur de förhåller sig till det egna yrket. Sammanfattningsvis har implementeringen av ICDP bidragit till förändringar i hur pedagogerna upplever sitt arbete och sin roll som pedagog.

Projektet Unga vägleder Unga

Ett utvärderingsprojekt genomfördes i Västervik där Gymnasieungdomar vägleder mellanstadieungdomar i programmet. Med Hjälp av video, affektintervjuer och enkäter undersöks effekten både av utbildningen av Gymnasieungdomarna och deras vägledning i mellanstadieklasserna. flera rapporter finns att ladda ned från projektet.

Reflekterande förmåga Lousie Forsgren
Affektmedvetenhet Bodström/Rydholm

Från Linköpings Universitet har även sambandet mellan reflekterande förmåga och emotionella tillgänglighet i samspelet med barn som deltagarna ej har anknytningsrelation till. Inget samband hittades. Deltagare var de som utbildades i programmet på nivå 1. De båda studierna är ett ses som ett led i att utprova relevanta instrument.

Lyhördhet i samspel med barn. Strandberg, Svennson.
Vad hände efter utbildningen? Förändring av affektmedvetenhet, anknytning, alexitymi och empati efter utbildningen Vägledande samspel
Ann Sofie Lindgrens högskolearb

Ann-Sofie Lindgren har undersökt förskolechefers och pedagogers uppfattning av implementeringen av ICDP programmet i förskolans pedagogiska vardagsarbete. I studien har  fokusgruppsintervjuer använts. Studien fokuserar på respondenternas uppfattning om hur de utvecklar och använder programmet i bemötandet av barnen, vilka möjligheter och hinder de uppfattat att de mött vid implementeringen samt deras uppfattning om hur de kommunicerar och samarbetar med varandra i vardagsarbetet kring implementeringen av programmet. Studiens resultat visar att förskolechefer och pedagoger upplever ICDP programmet som ett verktyg med vilket det går att utveckla förskolans verksamhet, pedagogernas professionalitet och samspelskvalitén med barnen.

Matrix över Forskningsprojekt ICDP till och med 2013
Här nedan kan du ladda ned en Matrix över de flesta  forskningsprojekt till och med 2013.

ICDP-Evaluation-Matrix-2013sweden-1